Indien u als cliënt bij Arbodienst AMC bekend bent, worden door Arbodienst AMC persoonsgegevens van u, zoals uw naam en gegevens over uw gezondheid, verwerkt om de zorg goed te kunnen verlenen. Met het verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met gegevens mogelijk zijn, zoals bv. het verzamelen, registreren, inzien, opslaan en aan derden verstrekken van de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt met een doel dat bij u, bekend moet zijn.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is nodig voor de volgende doelen:

  1. Om u te kunnen identificeren en u niet te verwarren met andere patiënten/clienten. Er zeker van te zijn dat gegevens die op u betrekking hebben in uw dossier worden opgeslagen en om gegevens met derden te kunnen delen waarbij het zeker is deze op u betrekking hebben;
  2. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals het aanleggen van een dossier en andere wettelijke verplichtingen zoals melding van beroepsziekten. In dat kader worden door Arbodienst AMC gegevens verstrekt aan landelijke registraties;
  3. Om gerechtvaardigde belangen van Arbodienst AMC te behartigen. Indien u een klacht tegen (een medewerker van) Arbodienst AMC heeft ingediend kan het nodig zijn dat Arbodienst AMC uw gegevens doorneemt om uw klacht te behandelen;
  4. Om de bedrijfsvoering van Arbodienst AMC te kunnen voeren. 

Om daarbij uw privacy zoveel mogelijk te beschermen heeft Arbodienst AMC een Privacybeleid. Daarbij worden de volgende uitgangpunten gehanteerd:

  1. Arbodienst AMC verwerkt niet méér gegevens dan nodig is om goede zorg aan u te verlenen en om de overige vorengenoemde doelen te realiseren;
  2. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is;
  3. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling of bij het vervullen van daarmee samenhangende taken voor Arbodiesnt AMC, hebben inzage in de gegevens die nodig zijn voor het vervullen van hun taak;
  4. Wanneer voor het vervullen van noodzakelijke activiteiten door Arbodienst AMC een derde wordt ingeschakeld, waarborgt Arbodienst AMC dat de derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat wordt aangehouden door Arbodienst AMC. 
  5. Verzoeken van derden om persoonsgegevens te verstrekken die niet voortkomen uit de behandelrelatie of een wettelijk plicht, worden alleen ingewilligd met de expliciete toestemming van de cliënt en/of diens vertegenwoordiger, tenzij in uitzonderlijke situaties een beroep gedaan kan worden op overmacht of een conflict van plichten.

Afhankelijk van de aard van de gegevens, worden deze gedurende een vastgestelde bewaartermijn bewaard. Het medisch dossier wordt tot tenminste vijftien jaar na het afsluiten van de behandeling bewaard. 

Uw rechten

U hebt de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegeven die Arbodienst AMC van u verwerkt.

Inzage

U kunt Arbodienst AMC vragen om de persoonsgegevens die Arbodienst AMC van u verwerkt in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen. Dat kunt u aan uw bedrijfsarts vragen. Uw bedrijfsarts mag dit niet weigeren. De bedrijfsarts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders en zijn/haar persoonlijke werkaantekeningen. 

Correctie

Indien persoonsgegevens die Arbodienst AMC van u verwerkt niet correct zijn, kunt u Arbodienst AMC vragen om deze te corrigeren. Bijvoorbeeld indien u verhuist en uw nieuw adres moet doorgeven aan Arbodienst AMC of indien u een verkeerde geboortedatum hebt opgegeven en dit dient te corrigeren. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze laten toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u dit aangeven bij de doktersassistenten. Als u iets wilt toevoegen aan het dossier kunt u dat aangeven bij uw bedrijfsarts.

Beperking

Indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u Arbodienst AMC verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

Bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om - in de hierna genoemde gevallen - tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan de overige belangen die daarbij in het geding zijn, zal het AMC aan uw verzoek voldoen.

Vernietigen

U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. U mag dit vragen met betrekking tot het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. In principe moet Arbodienst AMC gehoor geven aan uw verzoek, maar niet in alle gevallen. Wanneer uw bedrijfsarts denkt dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan te bewaren, kan uw bedrijfsarts uw verzoek afwijzen. Uw bedrijfsarts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. Uw bedrijfsarts kan dan samen met u de vernietiging heroverwegen. Arbodienst AMC mag vernietiging ook weigeren als men op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Arbodienst AMC moet zich houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Arbodienst AMC moet uw medisch dossier ten minste 15 jaar bewaren. Indien u verzoekt om vernietiging, kunnen overige gegevens eerder dan 15 jaar worden vernietigd. Het vernietigen van een deel van het dossier kan alleen als de gedeelten voor de behandeling niet essentieel zijn en geen vertekend beeld opleveren van het geheel.

Dataportabiliteit of gegevensoverdracht

Indien u de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan het AMC heeft verstrekt en AMC deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u AMC verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen. Dit betekent dat dit recht geldt alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust aan AMC heeft verstrekt, zoals de gegevens van een pacemaker of bloeddrukmeter. Dit recht geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de arts vaststelt op basis van de door u verstrekte gegevens.

Contact

De medewerkers van Arbodienst AMC zetten zich in om u als client zo goed mogelijk te behandelen, te begeleiden en te adviseren. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. Onderaan de website treft u de link hoe u een klacht kunt indienen. Het is ook mogelijk om uw privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is de contactpersoon van het AMC voor de bescherming van uw privacy die bereikbaar is via fg@amc.nl.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Arbodienst AMC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van Arbodienst AMC, kan Arbodienst AMC bescherming tegen alle bedreigingen niet garanderen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Arbodienst AMC betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving daartoe gerechtigd zijn. De medewerkers en onderaannemers die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden, medewerkers die tevens zorgverlener zijn, zijn vanwege hun beroepsgeheim ook wettelijk tot geheimhouding verplicht.